Beleidsplan ‘MET MISSIE EGYPTE’ (vastgesteld december 2017)

Rechtsvorm, inschrijving, RSIN, contactgegevens

De Stichting MM Egypte is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70434638 als, Stichting MM Egypte, per adres Glashorst 69 a Scherpenzeel. Het RSIN van de stichting is 858316183.

Inleiding

Door de jaren heen hebben Marja Top en Margreet Oskam die sinds 2005 in Egypte werken nauw contact met de Koptische kerk in Egypte. Zij zijn al jaren actief in Egypte met het opzetten van gehandicapten centra om gehandicapten een beter bestaan te geven. De Koptische kerk in New El minia heeft nu gevraagd om een samenwerking met Nederland om een nieuw project op te starten. 

Om ervoor te zorgen dat de financiën zo goed mogelijk te worden besteed en ervoor te zorgen dat het geld zo effectief mogelijk besteed wordt is er gekozen voor een eigen stichting. Vanuit Nederland is een groep personen en kerken betrokken bij het werk in Egypte en zij willen dit financieel en met gebed ondersteunen. 

Onze waarden

  • Betrouwbaar
  • Dienstbaar
  • Toewijding
  • Acceptatie
  • Ontwikkeling

Vanuit onze christelijke waarden helpen wij iedereen binnen onze doelgroepen die geholpen wil worden, ongeacht diens geloofs- of levensovertuiging.

Doelgroep

Onze doelgroep zijn de gehandicapten en hun ouders in Egypte. Zij die niet meedraaien in de maatschappij en geen toekomst hebben

Doel

Doel van deze stichting is het ondersteunen van de Koptische kerk in het opzetten van een centrum voor gehandicapten in New El minia Egypte. 

Concreet is het plan om de komende drie jaar een gehandicaptenproject op te starten in New El minia voor 20 kinderen en 60 volwassen gehandicapten. Hiervoor moet een gebouw worden ingericht, passend lesmateriaal worden ontwikkeld, 2 managers en 20 teachers worden opgeleid en voorlichting gegeven worden aan ouders. Verder is het de bedoeling dat er vanuit de teachers een groep getraind wordt om nieuwe teachers te trainen.

Deze stichting wil de Koptische kerk steunen door Marja en Margreet in te zetten voor advies en trainingen en de daarbij noodzakelijke kosten voor zijn rekening nemen. Hierbij denken we onder andere aan ticket, transport, huisvestingskosten en leef onderhoud. De stichting zal ook bijdragen aan de inrichting en het opzetten van lesmateriaal.

Hiervoor willen we voldoende sponsors, zoals particulieren, kerken en bedrijven benaderen om voldoende financiële middelen te creëren zodat Marja en Margreet het werk kunnen doen. Marja en Margreet willen zich 8 maanden per jaar in Egypte inzetten om daar een groot project voor gehandicapten en op te starten en trainingen te verzorgen. Een van de hoofdtaken is om kennis over te dragen zodat de lokale bevolking zelfstandig verder kan en dit ook kan uitbouwen. Om deze trainingen te geven zal er geïnvesteerd moeten worden in lesmateriaal en voldoende faciliteiten en het inrichten van werkklassen

Vergoedingen

De stichting is bedoeld als een vrijwilligersorganisatie. Om de overhead zo klein mogelijk te houden, worden er geen vergoedingen uitgekeerd. Een bestuurder kan volgens de regels voor een ANBI geen salaris ontvangen.

Het bestuur kan ervoor kiezen een vrijwilligers- of bestuurdersvergoeding toe te kennen als de (verwachte) financiële middelen daarvoor toereikend zijn en het een meer dan grote inzet betreft. De Belastingdienst heeft hier maximale bedragen voor vastgesteld.

Gemaakte reële kosten vloeien voort uit een taak ten behoeve van MM Egypte. Deze kosten worden na goedkeuring vergoed.

Verantwoording

MM Egypte houdt een betrouwbare financiële administratie bij.

Elk jaar wordt een jaarverslag samengesteld, bestaande uit een financieel verslag en een rapportage van de activiteiten. Deze verslagen worden beschikbaar gesteld op de website.

Met partners, sponsoren en donateurs kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over de wijze van verantwoording.

Financiële middelen

 Ondanks dat we de overhead zo klein mogelijk houden, zijn er nu eenmaal kosten verbonden aan het in standhouden van een stichting. Denk aan bankkosten en kosten voor het hosten en onderhouden van de website. Het werven van fondsen kan ook geld kosten. Om al deze redenen is het nodig dat MM Egypte over eigen middelen beschikt. Elk jaar zal er een financiële begroting opgesteld worden door de penningmeester.

Het is niet de bedoeling dat MM Egypte een groot eigen vermogen laat ontstaan. Er is echter een gezonde buffer aan eigen vermogen nodig om fluctuaties tussen uitgaven en inkomsten op te vangen.

Bij opheffing van de Stichting wordt het vermogen dat overblijft feitelijk en volgens de regelgeving van onze instelling besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Er zal eerst gekeken worden om het resterende geld te besteden aan het instant houden van de gehandicapten projecten in Egypte. 

Samenwerking

Er zal een nauwe samenwerking plaatsvinden met de Koptische kerk in Egypte. De Koptische kerk zal het gebouw aankopen en het onderhoud daarvoor voor zijn rekening nemen. Ook zal de eindverantwoording van het project bij de Koptische kerk liggen. De teachers die de gehandicapten zullen verzorgen en begeleiden zullen ook in dienst komen bij de Koptische kerk.

Aanspreekpunt voor uitvoering en beleid

Voorzitter van de stichting: Piet Top  

Email: info@mmegypte.com